سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله پرسمان 
عضو شورای سیاست گزاری 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مركز معارف قرآن قم 
عضو هيأت علمي 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه شیراز 
مدرس 
1365/07/01 
1367/07/02 
معارف 
تدریس 
حوزه دانشجوئی شهید بهشتی تهران 
مدرس 
1378/07/03 
1381/07/01 
معارف، فلسفه سياست 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
فلسفه و اصول و عقايد 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
اديان و مذاهب 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
زبان انگليسي 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
فلسفه و اصول و عقاید