مبنامندی فهم و معرفت دینی و بروندادهای آن
37 بازدید
محل نشر: قبسات » تابستان 1390 - شماره 60 (34 صفحه - از 53 تا 86)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطالعات دین‌پژوهانه از عرصه‌های پراهمیت تحقیق در حیات فکری و فلسفی بشر است. یکی از مباحث مهم در این عرصه بازپژوهی فهم و معرفت دینی، زیرساخت‌ها و مبانی نظری و نتایج و بروندادهای آن است. آنچه ما را به تحقیق در این عرصه وامی‌دارد حد اقل دو نکته است: 1. بازشناسی و تنقیح مبانی هر دانشی در کاربست درست و آگاهانه آنها و اصلاح و تکمیل روش‌شناسی آن دانش مؤثر است. بنابراین، معرفت دینی بهینه، تابعی از شناخت و کاربست درست مبانی آن می‌باشد؛ 2. امروزه بخش قابل توجهی از پرسش‌ها و شبهات فهم و معرفت دینی را هدف گرفته است. جریان تهاجم فرهنگی و جنگ نرم نیز نشانه‌رفتن معرفت دینی و مبانی آن را آوردگاه مناسبی برای تحقق اهداف دین‌ستیزانۀ خود یافته است. بنابراین، شناسایی مبانی حقیقی فهم دین و تمییز آن از مبناسازی‌های نادرست، همچنین بازکاوی تأثیرات واقعی آنها از پنداره‌های ناصواب معارضان، برای دفاع از معرفت دینی و در نهایت دفاع از دین ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بدین‌روی، تحقیق حاضر در پی تبیین اصول و مبانی فهم دین و بیان نتایج و برونداد‌های آن‌ است. مبانی مورد بحث در این تحقیق به هفت‌گونه تقسیم و در ذیل هرگونه اصولی چند بررسی شده‌اند. این اصول برآیندهای مشترک و همسویی در فهم و معرفت دینی دارند. مبانی یادشده در هفت گفتار به شرح زیر بررسی شده است: مبانی معرفت¬شناختی، مبانی خداشناختی، مبانی انسان¬شناختی، مبانی دین‌شناختی، مبانی وحی¬شناختی، مبانی قرآن¬شناختی و مبانی راهنماشناختی. واژگان کلیدی: فهم، معرفت، دین، معرفت دینی، مبنا، مبنامندی